За нас

Условия за ползване на онлайн магазин „Амиго”

Уважаеми Клиенти, моля прочетете общите условия, които уточняват взаимоотношенията между Вас и онлайн магазин Амиго.

Дефиниции:

ФИРМАТА
означава „Амиго Фешън“ ООД.
ЗЗП
означава Закон за защита на потребителите.
ЗЗЛД
означава Закон за защита на личните данни.
САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
означава уебсайтът www.amigo.bg.
КЛИЕНТ
означава лице, ползващo сайта www.amigo.bg
ЛИЧНИ ДАННИ
означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ
означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Онлайн магазин www.amigo.bg е изключителна собственост на фирма „Амиго Фешън“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Батуня„ 30 вписано в Търговския регистър с ЕИК 201570528, телефон за контакт: 0892447717. имейл: office@amigo.bg

Информацията е за потребителите и техните права и задължения. Всеки потребител, автоматично се съгласява с тези общи условия. „Амиго Фешън“ ООД запазва право си да променя тези условия без предварителни уведомления.

Регистрация:

Регистрацията на потребители в настоящия сайт е безплатна и свободна. Регистрираните потребители се идентифицират пред системата чрез своите име и фамилия, Email и парола. Допълнително всеки регистриран потребител посочва адрес за доставка и телефон за връзка. Клиентът избира своите потребителско име и парола за достъп в системата.

Поръчка и доставка:

 1. Поръчки се изпълняват само на територията на Република България.
 2. Всички цени са за един брой с начислен ДДС и не включват цена за доставка.
 3. При поръчка Вие попълвате данни, според зададените в магазина опции. Непо-пълването или грешното попълване на тези полета не обвързва фирмата със задължението да изпълни поръчката и доставката.
  Поръчките се приемат в сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на поръчка, потребителят има възможност да види списъка с продуктите, които закупува и техните цени; имената си, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. Ако потребителят е нерегистриран, при финализирането на поръчката е необходимо да въведе данните за доставка и контакт с него.
 4. След финализирането на поръчката, на посочения телефон ще получите потвърждение за вашият избор и всички детайли от наш оператор в работновреме на фирмата.
 5. „Амиго Фешън“ ООД или представител на куриерската фирма имат ангажимент да уведомят всеки потребител, ако възникнат непредвидени обстоятелства, които не позволяват извършването на доставката в срок.
  Поръчките се правят само през сайта на магазина, тъй като може да се допусне грешка при цвят, размер и тн. на поръчаните продукти. Поръчката, направена през сайта е доказателство, че сте наши клиенти при бъдещи рекламации.

Плащане:

Клиентът може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените опции за доставка и плащане преди финализиране на поръчката. Ако клиентът избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Независимо от избрания начин на плащане, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на фирмата цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. Клиентът получава заедно със стоката касова бележка и документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Когато плащането се извършва чрез Наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

Връщане, Рекламация:

Вие имате право да върнете всеки поръчан от Вас продукт до 14 (четиринадесет) дни след получаването, съгласно Закона за защита на потребителите. Рекламации на стока приемаме при следните случаи: дефект, несъответствие в размер.

След изпращане на e-mail, с който ни уведомявате за връщането, продуктът трябва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост (ако има такава), с оригинален етикет и неупотребяван, придружен от всички получени документи, при доставката (товарителница, фактура, касов бон).

Продукти които са повредени, замърсени или с променен външен вид по вина на купувача, не могат да бъдат приети и ще бъдат изпратени обратно на клиента.

Замяна може да бъде осъществена само за един и същ артикул в различен цвят или размер в зависимост от наличността и ще се извърши само след получаване на продукта обратно от вас и той отговаря на изискванията за връщане. Разходите по връщането, са за сметка на клиента.

Връщане на сумата за продуктите става до 14 дни, считано от датата, на която получим пратката с върнатата стока, чрез банков превод ( посочете банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката).

ВАЖНО: Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

При продукти в гаранция, транспортните разходи са за сметка на клиента

Отказ от поръчка:

В съответствие с разпоредбите на чл.55 от ЗЗП, всеки потребител има право да се откаже от закупената стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаването.

За да упражните правото си на отказ, моля използвайте стандартния формуляр за отказ съгласно приложение №6 от ЗЗП.

За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, с ненарушена цялост (ако има такава), с оригинален етикет и неупотребяван, придружен от всички получени документи, при доставката (товарителница, фактура, касов бон).

Транспортните (куриерски) разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

Онлайн магазин АМИГО се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките до 14 дни, считано от датата, на която получим пратката с върнатата стока, чрез банков превод ( посочете банка, IBAN, BIC, име на титуляра на сметката).

Законова Гаранция. Информация за потребители:

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП. Всичко казано в настоящия раздел (Законова гаранция. Информация за потребители) се отнася само за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Информация по чл. 112-115 от ЗЗП

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Ограничения за Клиента:

 • Клиентите нямат право да нарушават общоустановените правила за общуване и комуникация, да извършват злонамерени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.
 • Клиентите нямат право да осъществяват поръчки от името на трети лица без съгласието им.
 • Клиентите нямат право да разпространяват, чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, собственост на чуждо авторско право, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

„Амиго Фешън“ ООД не носи отговорност за:

 • Възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта.
 • Възможна намеса на компютърни вируси, които нарушават истинността на информацията.
 • Изчерпване на складовите наличности.
 • Некоректна информация относно стоката, предоставена от страна на производителя или дистрибутора.
 • Забавяне или неизпълнение на задълженията по причини, извън контрола на фирмата.
 • Разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Желанието за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на клиента относно вида и качеството им.

Права и задължения на Клиента:

Права:

 • Клиентът има право да се информира относно статуса на поръчката си.
 • Клиентът има право да променя личните си данни, чрез профила си в онлайн магазина.
 • Клиентът има право да замени или върне продукт, според описаните условия по-горе.

Задължения:

 • Клиентът е задължен да спазва условията за рекламация и замяна на продукти.
 • Клиентът е задължен да провери пратката си в момента на получаването й, в присъствието на куриера, който я доставя. В случай, че се установи нарушение, куриерът попълва двустранен протокол. Магазинът не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена.
 • Клиентът е задължен да заплати цената, която е актуална към момента на поръчка.
 • Клиентът е задължен да спазва българското законодателство, настоящите общи условия и интернет етиката.
 • Клиентът е задължен да не се намесва в правилното действие на системата и да не възпрепятства други потребители да използват уебсайта.
 • Клиентът е задължен да не извлича, чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базата данни на уебсайта и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид.
 • Клиентът е задължен да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.
 • Клиентът е задължен да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите общи условия.

Права на онлайн магазин Амиго:

 • Онлайн магазин Амиго има право да отказва достъп или да анулира профили на потребители, които са нарушили някое от общите условия.
 • Онлайн магазин Амиго има право да отказва поръчки, без да дължи обезщетение на потребителя, освен когато трябва да се възстанови сума, която потребителя е заплатил предварително.
 • Онлайн магазин Амиго има право да редактира цялото съдържание в онлайн магазина без предупреждение. Промените влизат в сила след публикуването от в сайта.
 • Онлайн магазин Амиго има право да променя, спира или прекратява предоставяните услуги без предупреждение.
 • Онлайн магазин Амиго не поема отговорност за истиността и точността на публикуваната информация, тъй като тя се предоставя от производителите и официалните вносители
 • Онлайн магазин Амиго не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена.

Защита на личните данни

Магазин Амиго, гарантира, че личните данни, които попълвате при регистрация, ще бъдат използвани единствено за обработка на поръчки и връзка с Вас, в случай на възникнали непредвидени проблеми с изпълнението на Вашата поръчка. Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни противозаконно на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Вашият акаунт и данните в него могат да бъдат изтрити при желание от Ваша страна.

Въпроси:

Как да платя ?

 1. Сумата за стоката и за доставката се заплаща на куриера при получаване на доставката в брой.
 2. Плащане през PayPal или по банков път преди доставка (при плащане по банка задължително се издава фактура с ЕГН и трите имена на платеца).
 3. За района на София може да платите на куриера в брой или на постерминал с кредитна или дебитна карта: VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS CLUB.
Мога ли да поръчам по телефона ?
Поръчките се правят само през сайта на магазина, тъй като може да се допусне грешка при цвят, размер и тн. на поръчаните продукти. Поръчката, направена през сайта е доказателство, че сте наши клиенти при бъдещи рекламации.
Мога ли да сменя адресът за доставка, след като съм направил/а поръчка ?
Да, ако все още не сме изпратили поръчката към вас.
Мога ли да добавя продукти към поръчката, след като вече съм я изпратил/а ?
Да, ако все още не сме я изпратили към вас.
Какви са цените за доставка ?
Цените за доставка са фиксирани
 • 3 лв. за цялата страна
Колко време отнема доставката ?
Ние винаги се стремим да доставяме желаните продукти във възможно най-кратък срок. Обикновено доставката отнема до 2 работни дни *. Всяка една доставка ще бъде съгласувана с вас по телефона или по електронната поща.

* може да има изключения в срока за доставка в зависимост от избрания продукт и наличността му в момента, както и населеното място.